nieuws

 

December 2013

Proef in demonstratiekwekerij geslaagd
Er is geen verschil tussen tomaten die oppervlaktewater krijgen en tomaten die worden gevoed met Delft Blue Water gietwater.
Dat heeft de proef in Demokwekerij Westland aangetoond, waar van februari tot november 2013 tomaten zijn geteeld.
Bekijk hieronder de Delft Blue Water film met een terugblik in 5 minuten.

 


 

April 2013
Demonstratieproef DBW gietwater

Begin 2013 is bij de Demokwekerij Westland, 180 m² kas ingericht om de geschiktheid van het Delft Blue Water (DBW) gietwater voor de glastuinbouw te demonstreren.

In de kas worden tomaten geteeld, waarvan de helft wordt gevoed met DBW gietwater (de DBW-lijn) en de andere helft met regenwater (de referentielijn). Beide lijnen hebben een compleet gescheiden watersysteem, met een aparte doseerinstallatie en een recirculatiestap. Doordat zowel de referentielijn als de DBW-lijn in dezelfde kas staan, zijn met uitzondering van het gietwater alle omstandigheden gelijk. Door deze opstelling kunnen beide lijnen onderling worden vergeleken en kan de invloed van het gietwater op de kwaliteit en de gewasgroei worden geanalyseerd. Lees hier het gehele artikel.
 


 

Bezoek Waternet14 augustus 2012
Deeltjes- of nutriëntenverwijdering; het effect op omgekeerde osmose

Voor de productie van gietwater wordt gestreefd naar een kwaliteit lager dan Klasse 1 gietwater. Deze streefwaarden kunnen worden bereikt met omgekeerde osmose (RO). Wanneer gezuiverd stedelijk water als bron wordt gebruikt is het beheersen van deeltjesvervuiling en biologische vervuiling van essentieel belang. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken wat het effect is van deeltjes- en nutriëntenverwijdering op RO vervuiling. Hiervoor zijn ultrafiltratie (deeltjesverwijdering) en een biopROtector (nutriëntenverwijdering) als voorbehandeling voor omgekeerde osmose met elkaar vergeleken. Er kan worden geconcludeerd dat de biopROtector nutriënten en deeltjes (diameter 5-10 um) verwijderd. Ultrafiltratie verwijderd deeltjes maar geen nutriënten, dit resulteert in een stabiele RO bedrijfsvoering maar voorkomt mogelijk niet 
biologische vervuiling. 

 Juni 2012
Publicatie:  Neerslag

Innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater
Met behulp van diverse nabehandelingstechnieken produceert Delft Blue Water twee water kwaliteitsniveaus;  MTR-kwaliteit voor oppervlaktewater volgens de Kader Richtlijn Water (KRW en gietwaterkwaliteit voor de glastuinbouw.  De belangrijkste prestatie-indicatoren in dit onderzoek zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, kosten en duurzaamheid.  Met betrekking tot de productie van oppervlaktewater blijkt dat het halen van MTR-kwaliteit (2,2 mg/l totaal stikstof, 0,15 mg/l totaal fosfaat) lastig is.  Voor de productie van gietwater kan een kwaliteit worden geleverd van ver onder de minimale eis die gesteld wordt aan de geleidbaarheid
(<500 uS/cm) Het onder controle houden van membraanvervuiling blijkt een belangrijk aandachtspunt te zijn voor het kunnen leveren van betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief gietwater. Lees hier het gehele artikel.
 


 

Juni 2012
Publicatie:  Delft Blue Water op de Floriade

Gedurende de gehele periode, van 5 april tot en met 7 oktober 2012, is Delft Blue Water te vinden op de Floriade in Venlo.
Er zijn posters over het onderzoek en een maquette van de AWZI Harnaschpolder. 
Delft Blue Water is te vinden in het gebied van de TU Delft waar technologische ontwikkelingen voor de tuinbouw worden gepresenteerd. 
 

 

 


 

Bezoek Waternet28 maart 2012
Voltea's ontzouting

Op 28 maart is in de demohal van het Delft Blue Water een derde waterbehandelingslijn opgestart.  De lijn is ontworpen, gebouwd en wordt bedreven door Voltea B.V. met als belangrijkste behandelstap Voltea's eigen innovatieve CapDI ontzoutingstechnologie.  CapDI verwijdert ionen zeer efficiënt gedreven door een elektrisch veld van circa 1V dat over twee actief kool elektrodes wordt aangebracht.  Doel van het experiment is het ontzouten van gezuiverd stedelijk water teneinde het geschikt te maken voor herinzet in de (glas)tuinbouw.  Voorafgaand aan CapDI wordt het gezuiverd stedelijk water chemisch gedesinfecteerd, waarna het van deeltjes wordt ontdaan door een zelfreinigend filter.

Voltea B.V. voert dit innovatieve onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van SBIR oproep "Klimaatadaptatie Water".
 
Januari 2012
Publicatie - TU Delft Vakantiecursus 2012
Door Sigrid Scherrenberg

Onderzoek naar duurzame en kosteneffectief hergebruik van stedelijk water
Op 13 januari 2012  is door de TU Delft voor de 64ste keer de Vakantiecursus georganiseerd.  Deze keer met de titiel: Water NL naar de TOP: excelleren in tijden van bezuiniging!  Tijdens dit drukbezochte jaarlijkse evenement, werden verschillende presentaties gegeven.  Ook werden posters gepresenteerd. Bekijk de posters over Delft Blue Water van Sigrid Scherrenberg en Diana Brandão.

  


 

November 2011
Publicatie - Aquatech en Hortifair 2011
Door Sigrid Scherrenberg

Invloed van zuiveringsprocessen op de toxiteit van het water
In de eerste week van november 2011 werd wederom de Aquatech Amsterdam gehouden.  Ditmaal gelijktijdig met de International Horti Fair. Delft Blue Water was hier ook aanwezig.  Bekijk de poster over het onderzoek dat samen met Microlan wordt uitgevoerd naar de invloed van zuiveringsprocessen op de toxiciteit van het water. 

 


 

1 november 2011
Bezoek TU studenten

Op vrijdag 21 oktober hebben 24 enthousiaste master studenten van de TU Delft een bezoek gebracht aan de rwzi Harnaschpolder en aan het Delft Blue Water project.

Paul Weij heeft de studenten over de Harnaschpolder verteld en Han van de Griek heeft de presentatie over het onderzoek en de rondleiding door de proefhal verzorgd. Het was een plezierige en geslaagde middag!

 

 


 

Bezoek Waternet

21 april 2011
Bezoek Waternet

Op woensdag 20 april heeft een groep afvalwatertechnologen van Waternet onze awzi bezocht. Paul Weij gaf tijdens deze interessante dag een presentatie over de procesoptimalisaties die de afgelopen jaren op de awzi Harnaschpolder zijn uitgevoerd. Het was interessant dat vergelijkbare processoptimalisaties ook op de awzi West (Amsterdam, Waternet) zijn uitgevoerd. 

Verder gaf Sigrid Scherrenberg een presentatie over het DBW project en vertelde Jaqueline de Danschutter van Waternet meer over de struvietwinning op de awzi West. Na de presentaties volgde een rondleiding over de zuivering en door de demonstratiehal.


 

Bezoek studenten UTAZ3 maart 2011
Bezoek studenten opleiding Uitgebreide Techniek Afvalwater Zuivering (UTAZ)

Op woensdag 2 maart 2011 hebben 32 studenten van de opleiding Uitgebreide Techniek Afvalwater Zuivering (UTAZ) een bezoek gebracht aan de AWZI Harnaschpolder en het Delft Blue Water project. 

Na een gezellige lunch heeft Paul Weij, namens Delfluent Services BV, een presentatie en een rondleiding gegeven over de AWZI. Namens Delft Blue Water heeft Sigrid Scherrenberg een presentatie over het waterhergebruik verzorgd en is de demonstratiehal bezocht. De middag is afgesloten met een drankje. Het was een geslaagde middag met veel enthousiaste studenten.

 


 

Februari 2011
Publicatie - TU Delft Vakantiecursus 2011
Door Sigrid Scherrenberg

Producing greenhouse water and fresh surface water from WWTP effluent.
Op 14 januari 2011 hebben ongeveer 500 waterprofessionals (opnieuw) plaats genomen in de collegebanken van de TU Delft. Ditmaal voor de 63ste Vakantiecursus met de titel: Water: crisis of nieuwe economie? Tijdens deze drukbezochte en inspirerende cursus, werden verschillende presentaties gegeven. Ook werden posters - die door de professionals gemaakt zijn - gepresenteerd. Bekijk de posters over Delft Blue Water van Sigrid Scherrenberg en Dianna Norton Brandão


 

November 2010
Publicatie - H2O

Delft Blue Water: duurzame zoetwatervoorziening voor Delfand en de glastuinbouw
Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (gemeente Midden- Delfand) werkt een consortium van vijf organisaties aan een duurzaam alternatief voor de zoetwatervoorziening in Delfand. In het project Delft Blue Water wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden van levering van water voor de ruimtelijke inrichting (boezemwater en grondwatersuppletie) en de glastuinbouw (gietwater). Hiervoor worden op demonstratieschaal verschillende innovatieve technologieën onderzocht waarbij productkwaliteit, duurzaamheid en kosten de belangrijkste aandachtspunten vormen. Naast het demonstratieonderzoek zoekt het consortium ook actief samenwerking met de betrokken actoren en draagt het project bij aan een duurzame oplossing voor de zoetwatervoorziening, die in dit deel van de zuidwestelijke delta onder druk staat. Lees hier het gehele artikel.  
 


 

Opening Delft Blue Water 24 november 201024 november 2010
Persbericht 

Officiële opening Demonstratiehal Delft Blue Water 

Onderzoek naar schoon en zuiver water voor Delfland en de glastuinbouw. 
Delft Blue Water onderzoekt duurzaam en innovatief alternatief voor zoetwatervoorziening.

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder in gemeente Midden-Delfland vindt onder de naam ‘Delft Blue Water’ onderzoek plaats naar de mogelijkheden om op een duurzame manier zuiver water te produceren voor de omgeving (oppervlakte water) en de glastuinbouw (gietwater). Op woensdag 24 november 2010 gaf hoogheemraad Pleun van der Ende van het Hoogheemraadschap van Delfland het officiële startsein voor het onderzoek.

In de regio Delfland is er een toenemende behoefte aan zoet water. In de omgeving is sprake van langzame verzilting en daarnaast is er bij de glastuinbouw in het Westland een groeiende vraag naar een goede kwaliteit gietwater. Nu pompt de glastuinbouw brak grondwater op en ontzout dit, waarbij de geconcentreerde zoute stroom (brijn) weer terug in de bodem wordt gebracht. Het is mogelijk dat dit in de nabije toekomst wordt beperkt, of zelfs wordt verboden. 

Tegelijkertijd voert de AWZI Harnaschpolder gereinigd afvalwater (effluent) van de zuivering af naar de Noordzee. Delft Blue Water onderzoekt de mogelijkheden voor nuttige inzet van dit effluent. Het onderzoek heeft tot doel om met innovatieve technologieën te testen of betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief oppervlaktewater en gietwater kan worden geproduceerd.

Opening Delft Blue Water 24 november 2010In de demonstratiehal, die op de AWZI Harnaschpolder is gebouwd, kan 50 m3 effluent per uur worden ingenomen voor onderzoek. In deze hal zijn op dit moment twee onderzoekslijnen in bedrijf, een referentielijn en innovatielijn. De referentielijn, die in bedrijf is sinds april 2010, bestaat uit een combinatie van technologieën die in de praktijk al worden toegepast. De innovatielijn, die in bedrijf sinds augustus 2010, bestaat uit een combinatie van innovatieve technologieën die in de praktijk nog niet zijn toegepast voor de behandeling van effluent. De beoogde duur van het onderzoek is vier jaar.

Delft Blue Water is een samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services B.V., Evides Industriewater, Rossmark Waterbehandeling en Veolia Water Nederland. 
Deze vijf organisaties werken gezamenlijk aan een duurzaam alternatief voor de zoetwatervoorziening in Delfland. De Technische Universiteit Delft voert het ondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit. Delft Blue Water is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, Kansen voor West en het Agentschap NL.22 november 2010
Bezoek promovendi Gezondheidstechniek TUD

Op 19 oktober 2010 hebben de promovendi van de opleiding Gezondheidstechniek van de Technische Universiteit Delft een bezoek gebracht aan de demonstratiehal. Ze hebben uitleg gekregen over de problematiek van het Westland en het demonstratieonderzoek. Natuurlijk hebben ze ook een rondleiding gehad. De officiële opening van het demonstratiehal vindt plaats op 24 november 2010. Op 1 december 2010 zal Waternetwerk een symposium houden op de AWZI Harnaschpolder over nabehandelingstechnieken.Juni 2010
Publicatie - Groente en Fruit
Door Gerard Boonekamp

Afvalwater kan gietwater worden
AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn zette de poort open voor een grote groep deelnemers aan de Kennisdag Water. Het afvalwater zuiveren voor ruim een miljoen inwoners is een giga-operatie. Onderzocht wordt of de kwaliteit van het gezuiverde water verder kan worden verhoogd, zodat het als gietwater voor de glastuinbouw kan dienen. Bekijk hier het gehele artikel.

 

 

?

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater