Resultaten

 

December 2014

Resultaten Demonstratieonderzoek Delft Blue Water

 

Delft Blue Water
Onder de naam Delft Blue Water (DBW) is onderzocht of gezuiverd stedelijk water kan dienen als een alternatieve bron voor de zoetwatervoorziening in de regio Delfland. Met innovatieve technologieën heeft DBW op de afvalwaterzuivering Harnaschpolder bij Den Hoorn onder andere onderzocht hoe hoogwaardig gietwater voor de glastuinbouw kan worden geproduceerd en tegen welke kosten. Ook is de mogelijkheid onderzocht om met vergaand gezuiverd stedelijk water verzilte sloten in Delfland door te spoelen.

Demonstratieonderzoek
Als onderdeel van het onderzoek werden in de Demokwekerij Westland in een 180 m2 grote kas tomaten geteeld, waarvan de helft regenwater en de andere helft klasse 1 gietwater van Delft Blue Water kreeg. Beide watersystemen waren volledig gescheiden. De onderzoekers monitorden de waterkwaliteit nauwgezet. Daarnaast volgden zij de ontwikkeling van de plant en tomaat op gewasgroei, productie, plantgezondheid en  voedselveiligheid.

Conclusie
Met behulp van het demonstratieonderzoek is aangetoond dat het DBW gietwater van hoogwaardige kwaliteit is en geschikt is voor de teelt van gewassen. Daarmee is met Delft Blue Water een potentiele alternatieve gietwaterbron voor de regio Delfland gevonden. De volledige bevindingen staan in het eindrapport ‘Demonstratieproject DBW – monitoring van water, vrucht en gewaskwaliteit.’

Teeltseizoen 2014/2015
Op basis van de goede resultaten van het demonstratieonderzoek wordt tijdens het teeltseizoen 2014 en 2015 het DBW gietwater aan een tweetal tuinders in Kwintsheul geleverd, voor het begieten van circa 9 hectare gewas. Met de demonstratie bij de tuinders wordt aangetoond dat het Delft Blue Water gietwater een goede alternatieve gietwaterbron is en dat de hoogwaardige kwaliteit gunstig is voor de teelt.

Samenwerking
Delft Blue Water is een samenwerking van het  Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services en Evides Industriewater. De Technische Universiteit Delft, Voltea, Priva en LTO Groeiservice hebben diverse ondersteunende onderzoeken verricht. Lees hier het volledige rapport.

Eindrapport demonstratieproject DBW download hier het eindrapport 


 

April 2013

Resultaten oppervlaktewaterproductie


Delft Blue Water heeft mede tot doel de productie van duurzaam en zuiver water voor de ruimtelijke omgeving (boezemwater en/of grondwater). Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden kwaliteitseisen aan oppervlakte- en grondwater gesteld. De waterkwaliteit mag bijvoorbeeld niet verslechteren wanneer oppervlakte- of grondwater met gezuiverd stedelijk water (effluent) wordt aangevuld. Voor Delft Blue Water worden de strengste KRW eisen nagestreefd. Dit is voor totaal fosfaat 0.15 mg/l, voor totaal stikstof 2.2 mg/l en voor troebelheid 0.9 NTU. 

Sinds de start van het onderzoek in 2010 zijn diverse technieken voor stikstof- en fosfaatverwijdering in verschillende combinaties getest. 

Als referentietechnieken zijn continue zandfiltratie en multi media filtratie zowel separaat als in serie getest. Separate bedrijfsvoering betrof fosfaat- en stikstofverwijdering in één enkel filter. In serie betrof stikstofverwijdering met continue zandfiltratie gevolgd door fosfaatverwijdering met multi media filtratie (zand en antraciet laag). 

Van de geteste referentietechnieken zijn met multi media filter de beste resultaten behaald. De gebruikte instellingen waren: filtratiesnelheid 10 m/h, methanoldosering 4,5 g MeOH/g NOx-N plus 1,2 g MeOH/g O2, ijzerdosering van 4 of 5 mol Fe3+/mol PO4-P. Het filter werd iedere 3 tot 5 uur kort met water (water flush) teruggespoeld waardoor een relatief lange looptijd van 40 uur werd bereikt. Aan de KRW totaal stikstofeis werd altijd voldaan en de KRW totaal fosfaat eis werd soms overschreden. De gemiddelde totaal fosfaatconcentratie van het filtraat was 0.20 mg/l. Gedurende de testperiode nam de troebelheid van het voedingswater toe van 2,3 tot 4,5 NTU, waardoor de eis van 0,9 NTU niet werd gehaald. Gemiddeld werd 44% van de troebelheid verwijderd. 

Als innovatieve technieken zijn static bed bioreactor (SBBR) afzonderlijk en gecombineerd met  Flexible Fibre Filtration, en Biologische Actief Koolfiltratie (BAKF) getest. In vergelijking met het multi media filter – de best presterende referentietechniek – bleken de innovatieve technieken niet beter te presteren. De resultaten van BAKF komen het meest in de buurt van het multi media filter. De testen met BAKF lopen nog en betere resultaten worden verwacht. Naast de verwijdering van stikstof en fosfaat zal hierbij tevens worden gekeken in welke mate het actieve kool bijdraagt aan de verwijdering van prioritaire stoffen.
 


 

April 2013

DBW gietwater uitermate geschikt voor de glastuinbouw
Wat we nu al weten, is dat het geproduceerde gietwater met klasse 1 kwaliteit uitermate geschikt is voor de glastuinbouw. Het water is voldoende beschikbaar en duurzaam, omdat de waterkringloop meer wordt gesloten binnen de regio. We lijken hiermee een belangrijke oplossing te hebben gevonden om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende gietwater van uitstekende kwaliteit. 
 

Resultaten Oppervlaktewaterproductie
In de hiernaast gepresenteerde tabel is de waterkwaliteit van het DBW gietwater vergeleken met die van regenwater. Om gietwater te kunnen recirculeren, is een zeer lage concentratie van natrium- en chloride (en dus de geleidbaarheid) essentieel. Door de lage concentratie van natrium en chloride, en de lage geleidbaarheid, is het DBW gietwater uitermate geschikt om in de glastuinbouw te gebruiken. Virussen en bacteriën zijn verwijderd en de concentraties organische microverontreinigingen zijn zelfs lager dan de detectiegrens. 

 

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater